исторически музей - павликени

Покана за закриваща пресконференция по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

ПОКАНА ЗA ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРНЕЦИЯ АЗ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BGCULTURE-1.001-0007 „РЕВИТАЛИЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, РЕНОВИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- ПАВЛИКЕНИ”


Уважаеми Дами и Господа,


Исторически музей – Павликени е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ
BGCULTURE-1.001-0007-C02 за проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей Павликени”, изпълняван по Резултат 1 “Подобрено управление на културното наследство”. Подрезултат 1. “Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места” на Програма „Културно
предприемачество. наследство и сътрудничество”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 .г


Общата стойност на проекта е в размер на 880 091 лева. Продължителността на изпълнение на проекта бе за период от 2 месеца.


С настоящото Ви информираме, че за представяне на постигнатите резултати в рамките на
изпълнениeто на проекта, Исторически музей – Павликени ще проведе заключителна пресконференция, която ще се състои на 29 Април 2024 г., в 11:00 часа. в зала 101 на Община Павликени.


На пресконференция ще бъдат представени:

  1. Резултатите от изпълнението на проекта
  2. Добавената стойност от изпълнените дейности по обновяване и ревитализация на музейни пространства
  3. Представяне на настоящи и бъдещи инициативи и изложби в обновените музейни пространства