исторически музей - павликени

За проекта

Оперативна програма – Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетни оси – Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура – ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 1 “ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”, ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЕНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА”

Код на процедура – BGCULTURE-1.001

Наименование на проекта/информацията:

„Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени“

Срок на изпълнение, месеци – 22

Наименование на проекта/информацията на английски език:

“Revitalization of the area, renovation and refurbishment of the expositions in the Historical Museum – Pavlikeni”

Кратко описание на проекта/информацията:

С настоящoто проектно предложение,Исторически музей-Павликени кандидатства за финансиране,с което да се подпомогнат усилията на музея в посока подобряване на условията за опазване,управление и представяне на културни ценности.Исторически музей–Павликени,в качеството си на културен институт съхранява,популяризира,проучва и опазва културно-историческото наследство на града и селищата от региона.Във фондовете на музея се съхраняват над 26000 фондови единици движими паметници на културата.Богатото културно и историческо наследство предлага голям потенциал за икономически растеж, увеличаване на заетостта и по-голямо социално сближаване.За да се използва този потенциал са необходими инвестиции, с помощта на които да се запази културното наследство и да се съживи част от него,за да се използва от сегашните и бъдещите поколения.Осъвременяването и реновирането на музейното пространство и обновяването на музейните експозиции ще осигурят предпоставки за представяне на културните ценности на музея пред по-широк кръг заинтересовани страни и за организиране на разнообразни събития и изложби,привличащи нови публики. За успешната реализация на проекта е предвидено изпълнение на ключови дейности,които да доведат до постигане на заложените цели и резултати.За това ще допринесе и партньорството с организация от Норвегия.В рамките на проекта ще се постигнат следните основни резултати:

-Засилване на ролята,която културата и културното наследство играят в местното и регионално развитие с акцент върху заетостта,социалното приобщаване и културното предприемачество;

-Участие на социалните,етническите и културните малцинства и групи в културни дейности и подобряване на достъпа им до култура.

-Създаване на условия за подобряване на достъпа и популяризиране на културното наследство сред местните общности.

При изпълнението на дейностите по проекта ще се следват принципите на добро управление,устойчиво развитие,дългосрочен икономически растеж,социално сближаване и опазване на околната среда.

Кратко описание на проекта/информацията на английски език

With this project proposal, Historical Museum – Pavlikeni applies for funding to support the museum’s efforts to improve the conditions for preservation, management and presentation of cultural values. Pavlikeni Historical Museum, as a cultural institute preserves, promotes , studies and preserves the cultural and historical heritage of the city and the settlements of the region. The funds of the museum store over 26,000 fund units of movable cultural monuments. The rich cultural and historical heritage offers great potential for economic growth, increased employment and greater social In order to use this potential, investments are needed to preserve the cultural heritage and to revive part of it, so that it can be used by present and future generations. Modernization and renovation of the museum space and renovation of the museum expositions will provide prerequisites for the presentation of the cultural values ​​of the museum in front of a wider range of stakeholders and to organize various events and exhibitions that attract new audiences. For the successful implementation of the project it is planned to implement key activities that will lead to the achievement of the set goals and results. The partnership with an organization from Norway will contribute to this. The following main results will be achieved within the project:

– Strengthening the role that culture and cultural heritage play in local and regional development with an emphasis on employment, social inclusion and cultural entrepreneurship;

-Participation of social, ethnic and cultural minorities and groups in cultural activities and improving their access to culture.

-Creation of conditions for improving the access and popularization of the cultural heritage among the local communities.

The implementation of the project activities will follow the principles of good governance, sustainable development, long-term economic growth, social cohesion and environmental protection.

Цел/и на проекта/информацията:

Основната цел на настоящото проектно предложение е да се стимулира предприемаческият подход в дейността културен институт “Исторически музей – Павликени” за подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики, чрез ревитализиране на пространства и засилване на ролята, която културата и културното наследство играят в местното и регионално развитие. Проектът поставя специален акцент върху заетостта, социалното приобщаване и културното предприемачество, както и върху участието на социалните, етническите и културните малцинства в региона. Реализирането на проекта е в съответствие с Програмната цел: Подсилено социално и икономическо развитие чрез културно сътрудничество, предприемачество в областта на културата и управление на културното наследство. Включените в проекта дейности за ревитализиране на пространства, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей – гр. Павликени ще доведат до опазването и съхраняването на културното наследство и утвърждаване на ролята на музея за популяризиране на културно – историческото наследство на Община Павликени. Планираните дейности ще допринесат за популяризирането на музейния комплекс сред различни групи от общността, включително и роми и ще насърчат развитието на местния туризъм. Проектното предложение има всички предпоставки да направи Историческия Музей конкурентноспособен, модерен и атрактивен музей, който да привлече туристи от региона, страната и чужбина. Наред с това, изпълнението на основната цел на проекта ще допринесе и за постигане на общите цели на Регламента за изпълнение на на ФМ на ЕИП 2014-2021г., а именно да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и да укрепи двустранните отношения между държавите донори и държавите бенефициери.

За успешната реализация на основната си цел кандидата предвижда да изпълни следните специфични цели:

– Oбновяване и ревитализиране на пространствата в двете експозиционни зали на музея;

– Отваряне на фондохранилище за посетители;

– Организиране на нова постоянна изложба;

– Организиране на временни изложби;

– Обособяване на музеен магазин;

– Осигуряване на достъпност до музейните експонати за хора с увреждания;

– Изработване на предприемачески план за популяризиране на местното културното наследство и привличане на нови публики;

– Привличане на детска публика, чрез създаване на материали с образователна насоченост;

– Създаване на условия за устойчива заетост, чрез разкриване на нови работни места;

– Изграждане на ресурсен капацитет, чрез обучение на ръководен и специализиран персонал;

– Обмяна на опит и добри практики с подходяща партньорска организация от Кралство Норвегия;

– Намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между страните-донори и България.