исторически музей - павликени

Исторически музей – Павликени организира пресконференция по Проект „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

Исторически музей – Павликени организира и проведе откриваща пресконференция по Проект „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени”.

На 25 август 2022 г. в сградата на Исторически музей – Павликени се проведе встъпителна пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект № BGCULTURE-1.001-0007, с наименование „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени” по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

В събитието взеха участие инж. Анастасия Вачева – заместник-кмет на Община Павликени, г-жа Елена Чанакчиварова-Христова – директор на Исторически музей – Павликени, екипът на проекта, представители на партньорите от Кралство Норвегия, гости и медии.

Пресконференцията започна с кратко приветствие от официалните гости. Инж. Вачева подчерта подкрепата на Община Павликени към Историческия музей и изрази своята увереност в качествената подготовка и управление на проекта, които са дело на екипа на „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД.

Събитието продължи с кратка презентация на ръководителя на проекта – Станислав Гецов и представяне на партньорите от училище Glemmen videregående skole в град Фредкрикстад, Норвегия. Заместник – директора на учебното заведение, г-жа Christiane Skahjem запозна аудиторията със значението на историческото и културното наследство в образователните програми в Норвегия и акцентира върху ролята на проекта за местното и регионално развитие.

Пресконференцията продължи с представяне на проектните цели и дейности. Целта на проекта е да се стимулира предприемаческия подход в дейността на Историческия музей в Павликени за подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики чрез ревитализиране на пространства в музея. В презентацията бяха представени и основните дейности, заложени по проекта: Организация и управление, обновяване и ревитализиране на пространства в Исторически музей – Павликени, организиране на постоянна историческа изложба, разработване на предприемачески план, подобрен достъп до културно наследство за хора с увреждания и със специални потребности, провеждане на инициативи за привличане на детска публика, обучения на служители на Исторически музей, разкриване на нови работни места и осигуряване на устойчива заетост, обмяна на опит и добри практики с партньор от Норвегия, информация и публичност.